Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti pre nakupovanie na internetovom obchode www.Bandly.sk

Hlavný predajca:

Ing. Ladislav Gála – TAHAMATO

1. mája 556/28, 90701 Myjava, Slovensko

IČO:45879079

DIČ:1083140696

IČ DPH:SK1083140696

 

Ďalší predajcovia

Predajcami na internetovom obchode Bandly môžu byť i ďalšie subjekty ako budobné skupiny, vydavatelia či súkromné osoby. Na Bandly si ďalší predajcovia môžu prenajať priestor, zdielané služby i technologické vybavenie. Všetky zmluvné vzťahy medzi subjektami sú predmetom obchodného tajomstva.
Objednaním produktov kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú k nákupu a platia medzi predajcom a kupujúcim zaslaním objednávky a ďalej sa vzťahujú k prípadnej reklamácii produktu.

 

Objedávka produktov

Všetky objednávky na stránke www.bandly.sk sú záväzné pre obe strany. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že čítal a súhlasí s podmienkami obchodu a reklamačným poriadkom.

Predajca potvrdí prijatie objednávky zaslaním potvrdzujúceho emailu. Predajca si vyhradzuje právo neprijať objednávku od kupujúceho, ktorý nedostal alebo nezaplatil za tovar v minulosti. Objednávka môže byť zrušená zo strany kupujúceho emailom do 24 hodín. Kupujúci je zodpovedný za škodu, ktorá vznikne nesprávnym používaním internetového obchodu.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, ak:
– kontaktné údaje zákazníka nie sú správne uvedené alebo chybné
– požadovaný tovar nie je k dispozícii dlhšiu dobu

 

Potvrdenie objednávky

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky Vám zašleme e-mailom, o odoslaní budete taktiež informovaní e-mailom. U niektorých objednávok (väčššie množstvo a pod.),Vás skontaktujeme, pre potvrdenie objednávky, telefonicky. Kúpna zmluva vzniká na základe odoslania objednávky z webovej stránky www.bandly.sk

 

Cena produktov

Cena produktu je individuálna. Všetky ceny su konečné.

 

Cena poštovného

Cena poštovného sa vypočíta na základe celkovej váhy objednávky.

 

Spôsob platby

1. Dobierka – platba v hotovosti
2. VISA / MASTER CARD – platba kartou prostredníctvom brány Paypal
3. PAYPAL –  Platba prostredníctvom služby Paypal

 

Dodacia lehota

Predajca je povinný doručiť objednávku podľa možností čo najkratšom čase.Zásielku odosielame prioritne (doba dodania 2–5 pracovných dní),ak nie je uvedené inak. Kupujúci je povinný uhradiť plnú cenu objednaného produktu plus poštovné poplatky. Predajca nie je zodpovedný za prípadné omeškanie zásielky spôsobené doručovacou spoločnosťou.

 

Zrušenie objednávky

Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť a to výhradne e-mailom na adrese bandly@bandly.sk
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, ak nebolo možné ju záväzne potvrdiť (nesprávne uvedené údaje, kupujúci neodpovedá na e-maily alebo telefonický hovor).

 

Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy
http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf

Tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru.

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

Reklamácia a záruka

Záručná lehota začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí a v prípade jeho poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať tovar okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Prípadnú reklamáciu vybavíme s Vami individuálnou dohodou k Vašej spokojnosti v súlade s platným právnym poriadkom. Za závady vzniknuté prepravcom neručíme. Na tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady, nie na opotrebovanie nosením a používaním.

 

Zodpovednosť predajcu

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté:
a) nesprávnym použitím výrobku; b) nesprávnym skladovaním a používaním; c) bežným opotrebení veci, spôsobené používaním. d) aplikovaním zľavy e) ak farba produktu nekorešponduje s farbou produktu na webstránke.

 

Postup pri reklamácii

1. informujte nás o reklamácii e-mailom na bandly@bandly.sk
2. tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu.
3. zákazník sa môže o priebehu reklamácie informovať emailom na bandly@bandly.sk
4. o ukončení a o výsledku reklamácie bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom.

 

Ochrana osobných údajov

Pri objednávaní poskytujete vaše platné identifikačné údaje. Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru. Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením neprávnych či neúplných údajov, najmä pri neuvedení telefonického kontaktu. TAHAMATO prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje štvrtej strane, ani nebudú inak komerčne využívané. Treťou stranou sa rozumie doručovateľ zásielky.

Dátum poslednej aktualizácie: 30.9.2015

Ďakujeme, že ste si vybrali nás.
Bandly™